Služby advokátní kanceláře

Nabízíme komplexní právní služby v podstatě ve všech oborech práva, zejména pak v oblasti práva občanského, rodinného, obchodního, trestního, pracovního, správního, ale také mezinárodního. Mezi činnosti, které tvoří podstatnou část našich právních služeb, patří zejména

Sepisování smluv

Poradenství a sepisování smluv (smlouvy o převodu nemovitostí, smlouvy o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, dohody o převodu členských práv v bytovém družstvu, smlouvy o zřízení věcného břemene atd.).

obcanske-obchodni-pravo.jpg

Poradenství v oblasti občanského práva

Pomoc při řešení majetkových sporů včetně zastupování klientů před soudními orgány (například řešení problematiky v oblasti pojistných smluv - uplatňování nároku na pojistné plnění, uplatňování nároku na náhradu majetkové i nemajetkové újmy).

trestni-rizeni.jpg Obhajoba klientů v trestním řízení 

Obhajoba klientů ve všech stádiích trestního řízení. Konzultace a sepisování návrhů na prominutí zbytku výkonu trestu (například prominutí zbytku trestu zákazu řízení).

zastupovani-poskozenych-v-trestnim-rizeni.jpg

Zastupování poškozených v trestním řízení

Zastupování poškozeného při vymáhání majetkového i nemajetkového nároku způsobeného trestným činem.

rodinne-spory.jpg

Právní pomoc při řešení rodinných sporů

Zastupování v řízeních o rozvodu manželství včetně vypracování dohod upravujících vypořádání vzájemných majetkových vztahů po dobu po rozovdu, dohod o právech a povinnostech týkajících se práv a povinností společného bydlení po rozvodu a dohod upravujících případnou vyživovací povinnost.

 

Právní pomoc v dědickém řízení

Sepisování listin, zastoupení v dědickém řízení atd.

obchodni-poradenstvi.jpg

Právní pomoc a poradenství v oblasti obchodněprávní oblasti

Zakládání obchodních společností, vypořádání obchodních podílů, sepisování smluv atd.

vymahani-pohledavek.jpg

Právní vymáhání pohledávek

Sepisování upomínek, žalob, zastupování v soudních a exekučních řízeních.

pred-spravnimi-organy.jpg

Zastupování klientů před správními orgány 

Například poradenství a zastupování v přestupkovém řízení (zejména problematika přestupku zákazu řízení motorových vozidel aj.), zpracování návrhů a podnětů na zahájení řízení.

smenky.jpg

Právní poradenství v oblasti směnečného práva

Příprava a sepisování směnek, vymáhání, pomoc při vymáhání směnečné pohledávky, včetně zastupování v řízení před soudním orgánem.

insolvence.jpg

Odborná konzultace a právní poradenství v oblasti insolvenčního práva

Zpracování insolvenčního návrhu na zahájení řízení (konkurzní návrh, návrh na oddlužení - osobní bankrot), zpracování přihlášek věřitelů do insolvenčního řízení atd. 

zamestnanecky-spor.jpg

Právní poradenství v zaměstnaneckých sporech

Konzultace a řešení záležitostí týkajících se vzniku, trvání a zániku pracovního poměru (zaměstnanecké smlouvy, dohody, výpovědi, atd.).