Vítejte!

Dovoluji si vám představit svou advokátní kancelář, jejíž sídlo najdete v historickém centru města Prachatice. Se svými spolupracovníky představujeme zkušený kolektiv, který poskytuje komplexní právní služby již od roku 1990.

Díky našim dlouholetým zkušenostem v oboru poskytování právních služeb můžeme nabídnout prostřednictvím sebe a svých spolupracovníků široké spektrum právních služeb, a to jak pro občany v běžných životních situacích, tak i pro subjekty podnikatelského charakteru. Pro zvýšení kvality své činnosti spolupracujeme s několika daňovými poradci, soudními znalci, soudními exekutory, ale i s tuzemskými a zahraničními advokáty.

Dovoluji si vám představit svou advokátní kancelář, jejíž sídlo najdete v historickém centru města Prachatice. Se svými spolupracovníky představujeme zkušený kolektiv, který poskytuje komplexní právní služby již od roku 1990. Díky mým dlouholetým zkušenostem v oboru poskytování právních služeb mohu nabídnout prostřednictvím sebe a svých spolupracovníků široké spektrum právních služeb, a to jak pro občany v běžných životních situacích, tak i pro subjekty podnikatelského charakteru. Pro zvýšení kvality své činnosti spolupracujeme s několika daňovými poradci, soudními znalci, soudními exekutory, ale i s tuzemskými a zahraničními advokáty.

Vítejte!

Naše služby

Nabízíme komplexní právní služby v podstatě ve všech oborech práva, zejména pak v oblasti práva občanského, rodinného, obchodního, trestního, pracovního, správního, ale také mezinárodního. Mezi činnosti, které tvoří podstatnou část našich právních služeb, patří zejména:

 • Sepisování smluv

  Poradenství a sepisování smluv (smlouvy o převodu nemovitostí, smlouvy o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, dohody o převodu členských práv v bytovém družstvu, smlouvy o zřízení věcného břemene atd.).

   

 • Poradenství v oblasti občanského práva

  Pomoc při řešení majetkových sporů včetně zastupování klientů před soudními orgány (například řešení problematiky v oblasti pojistných smluv - uplatňování nároku na pojistné plnění, uplatňování nároku na náhradu majetkové i nemajetkové újmy).

   

 • Obhajoba klientů v trestním řízení

  Obhajoba klientů ve všech stádiích trestního řízení. Konzultace a sepisování návrhů na prominutí zbytku výkonu trestu (Například prominutí zbytku trestu zákazu řízení).

   

 • Zastupování poškozených v trestním řízení

  Zastupování poškozeného při vymáhání majetkového i nemajetkového nároku způsobeného trestným činem.

   

 • Právní pomoc při řešení rodinných sporů

  Zastupování v řízeních o rozvod manželství včetně vypracování dohod upravujících vypořádání vzájemných majetkových vztahů po dobu po rozovdu, dohod o právech a povinnostech týkajících se práv a povinností společného bydlení po rozvodu a dohod upravujících případnou vyživovací povinnost.

   

 • Právní pomoc v dědickém řízení

  Sepisování listin, zastoupení v dědickém řízení atd.

   

 • Právní pomoc a poradenství v oblasti obchodněprávní oblasti

  Zakládání obchodních společností, vypořádání obchodních podílů, sepisování smluv atd.

   

 • Právní vymáhání pohledávek

  Sepisování upomínek, žalob, zastupování v soudních a exekučních řízeních.

   

 • Zastupování klientů před správními orgány

  Například poradenství a zastupování v přestupkovém řízení (Zejména problematika přestupku zákazu řízení motorových vozidel aj.), zpracování návrhů a podnětů na zahájení řízení.

   

 • Právní poradenství v oblasti směnečného práva

  Příprava a sepisování směnek, vymáhání, pomoc při vymáhání směnečné pohledávky, včetně zastupování v řízení před soudním orgánem.

   

 • Odborná konzultace a právní poradenství v oblasti insolvenčního práva

  Zpracování insolvenčního návrhu na zahájení řízení (konkurzní návrh, návrh na oddlužení - osobní bankrot), zpracování přihlášek věřitelů do insolvenčního řízení atd.

   

 • Právní poradenství v zaměstnaneckých sporech

  Konzultace a řešení záležitostí týkajících se vzniku, trvání a zániku pracovního poměru (zaměstnanecké smlouvy, dohody, výpovědi, atd.), pracovněprávní nároky.

   

Advokáti

JUDr. Igor Nitrianský

advokát
nitriansky@advokatiprachatice.cz

Mgr. et Mgr. Igor Nitrianský, advokát
i.nitriansky@advokatiprachatice.cz

JUDr. Barbora Novotná advokátní koncipientka
novotna@advokatiprachatice.cz

Kontaktní informace

Advokátní kancelář Nitrianský

 

Kostelní náměstí 16

38301  Prachatice

 

 

telefon: +420 388 315 004

fax: +420 388 310 830

 

i.nitriansky@advokatiprachatice.cz

Copyright 2017 Nitrianský Advokátní Kancelář

Created by DragonFish.cz

NAVIGACE